Prawo ochrony zabytków

Oferujemy:

  • reprezentowanie klienta przed organami w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących obiektów zabytkowych
  • analizę dokumentów wydawanych przez organy ochrony zabytków
  • analizę wpływu objęcia zabytku ochroną konserwatorską na funkcjonowanie obiektu oraz na sposób prowadzenia zamierzeń inwestycyjnych dotyczących zabytku 
  • wsparcie na etapie pozyskiwania przez Klienta dofinansowania na zabytek
  • analizę i reprezentowanie Klienta w przypadku nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami