Projekty infrastrukturalne i budowlane

Oferujemy:

  • opracowanie strategii przygotowania i realizacji inwestycji z uwzględnieniem ryzyka potencjalnych roszczeń́, zmian umów, robót dodatkowych czy wydłużenia czasu realizacji umowy
  • doradztwo na etapie pozyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji
  • sporządzanie projektów pism/prowadzenie korespondencji kontraktowej
  • przygotowanie, negocjacje oraz analizę umów, aneksów i porozumień́, wypowiedzeń́, w szczególności w zakresie podwykonawstwa
  • analizę i rozwiązywanie bieżących problemów prawnych związanych z realizacją kontraktu
  • wsparcie podczas procedur odbiorowych
  • ocenę roszczeń́ odszkodowawczych, w tym z tytułu kar umownych 
  • udział w postępowaniach mediacyjnych, arbitrażowych lub sądowych,
  • doradztwo w zakresie roszczeń́ zgłaszanych z tytułu gwarancji i rękojmi.