Zamówienia publiczne

Oferujemy:

  • pomoc w przygotowaniu i weryfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projektów umów
  • pomoc w przygotowywaniu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • udzielanie porad prawnych związanych z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia
  • doradztwo w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • ocena zasadności wniesienia środków ochrony prawnej
  • reprezentacja w postępowaniach przed KIO